Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

ตารางสอนนักเรียน ปีการศึกษา 1/2561 โรงเรียนจอมทอง (อัพใหม่)

31131010_2045794482102065_149097951434637312_o

ตารางสอนนักเรียน
ระดับ ชั้น ม.1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 /ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

ระดับ ชั้น ม.2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 

ระดับ ชั้น ม.3

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 / มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

ระดับ ชั้น ม.4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 คหกรรม / ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 อุตฯ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

ระดับ ชั้น ม.5
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 รวม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ศิลป์ / ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 คหกรรม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 / ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ดนตรี

ระดับ ชั้น ม.6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 อุต / ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 คหกรรม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

ใช้สำหรับการเปิดเทอม 1/2561

++ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดเทอม วันที่ 7 พ.ค. 2561 >
++ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 7 -10 พ.ค. 2561 >
++ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปฐมนิเทศ วันที่ 11 พ.ค. 2561 >

++ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เปิดเทอม วันที่ 15 พ.ค. 2561


งานจัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนจอมทอง

หมายเหตุ : ตารางสอน อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

##########ประกาศ 12 พ.ค. 61 เวลา 20.00 น. กำลังตรวจสอบ และอัพไฟล์……

นายประจักษ์ ศรีวิทะ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

Advertisements

Untitled

ประกาศผลการเรียนยอดเยี่ยม ชั้น ม.1,2,3,4,5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 /2560
แจ้งนักเรียน โรงเรียนจอมทอง ชั้น ม.1,2,3,4,5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 /2560

เนื่องด้วยทางโรงเรียนจอมทอง ได้กำหนดวันที่ 21 ต.ค.2560 
เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับผลการเรียน 1/60 และรับผลการเรียนยอดเยี่ยม ทางกลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องในความสำเร็จของบุตรหลานของท่าน จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ดังนี้

ในวันที่ 21 ต.ค.60 – ประชุมผู้ปกครอง/รับผลการเรียน/มอบเกียรติบัตร
– ภาคเช้า นักเรียน ชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2560 (เวลา 08.00-12.00 น.)
ให้นักเรียนที่มีการเรียนยอดเยี่ยมตามประกาศ ให้ลงทะเบียน ก่อนเวลา 08.20 น.
รายชื่อ น.ร.การเรียนยอดเยี่ยม ชั้น ม.1 (แก้ไข)
รายชื่อ น.ร.การเรียนยอดเยี่ยม ชั้น ม.2
รายชื่อ น.ร.การเรียนยอดเยี่ยม ชั้น ม.3

– ภาคบ่าย นักเรียน ชั้น ม.4-6 ปีการศึกษา 2560 (เวลา 13.00-16.30 น.)
ให้นักเรียนที่มีการเรียนยอดเยี่ยมตามประกาศ ให้ลงทะเบียน ก่อนเวลา 13.20 น.
รายชื่อ น.ร.การเรียนยอดเยี่ยม ชั้น ม.4
รายชื่อ น.ร.การเรียนยอดเยี่ยม ชั้น ม.5
รายชื่อ น.ร.การเรียนยอดเยี่ยม ชั้น ม.6

***หมายเหตุ: ลงทะเบียน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนจอมทอง มาตรงตามเวลาที่นัดหมาย มาช้ากว่ากำหนด
สละสิทธิ์ในพิธีมอบเกียรติบัตร

 

ตารางสอนนักเรียน ปีการศึกษา 2/2560 โรงเรียนจอมทอง

ตารางสอนนักเรียน
ระดับ ชั้น ม.1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 /ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 แก้ไขใหม่

ระดับ ชั้น ม.2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

ระดับ ชั้น ม.3

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 แก้ไขรายวิชากทอ.
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 แก้ไขกทอ.
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 แก้ไขใหม่กทอ.

ระดับ ชั้น ม.4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 แก้ไขใหม่
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 คหกรรม / ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ศิลป์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ดนตรี / ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

ระดับ ชั้น ม.5
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 รวม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 อุต / ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 คหกรรม
509

ระดับ ชั้น ม.6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 อุต / ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 คหกรรม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

งานจัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนจอมทอง

หมายเหตุ : ตารางสอน อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ประกาศ 30 ก.ย.60 เวลา 18.00 น.

นายประจักษ์  ศรีวิทะ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

ตารางสอนนักเรียน ปีการศึกษา 1/2560 โรงเรียนจอมทอง


ตารางสอนนักเรียน
ระดับ ชั้น ม.1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 (แก้ไข 9 พ.ค.60)
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 /ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11


ระดับ ชั้น ม.2

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 / มัธยมศึกษาปีที่ 2/10


ระดับ ชั้น ม.3

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9


ระดับ ชั้น ม.4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 คหกรรม / ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ศิลป์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ดนตรี / ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9


ระดับ ชั้น ม.5
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 (แก้ไข 9 พ.ค.60)
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 รวม (แก้ไข 9 พ.ค.60)
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 อุต / ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 คหกรรม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 (แก้ไข 9 พ.ค.60)


ระดับ ชั้น ม.6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 อุต / ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 คหกรรม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 (แก้ไข 9 พ.ค.60)


งานจัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนจอมทอง

หมายเหตุ : ตารางสอน อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ประกาศ 9 พ.ค.60 เวลา 20.50 น.


ประกาศผลการเรียนยอดเยี่ยม ชั้น ม.1,2,3,4,5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 /2559
แจ้งนักเรียน โรงเรียนจอมทอง ชั้น ม.1,2,3,4,5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 /2559

ในวันที่ 5 พ.ย.59 – ประชุมผู้ปกครอง/รับผลการเรียน/มอบเกียรติบัตร
– ภาคเช้า นักเรียน ชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2559 (เวลา 08.00-12.00 น.)
ให้นักเรียนที่มีการเรียนยอดเยี่ยมตามประกาศ ให้ลงทะเบียน ก่อนเวลา 08.20 น.
รายชื่อ น.ร.การเรียนยอดเยี่ยม ชั้น ม.1
รายชื่อ น.ร.การเรียนยอดเยี่ยม ชั้น ม.2
รายชื่อ น.ร.การเรียนยอดเยี่ยม ชั้น ม.3

– ภาคบ่าย นักเรียน ชั้น ม.4-6 ปีการศึกษา 2559 (เวลา 13.00-16.30 น.)
ให้นักเรียนที่มีการเรียนยอดเยี่ยมตามประกาศ ให้ลงทะเบียน ก่อนเวลา 13.20 น.
รายชื่อ น.ร.การเรียนยอดเยี่ยม ชั้น ม.4
รายชื่อ น.ร.การเรียนยอดเยี่ยม ชั้น ม.5
รายชื่อ น.ร.การเรียนยอดเยี่ยม ชั้น ม.6

***หมายเหตุ: ลงทะเบียน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนจอมทอง มาตรงตามเวลาที่นัดหมาย มาช้ากว่ากำหนด สละสิทธิ์ในพิธีมอบเกียรติบัตร

ตารางสอน 2/2559

ตารางสอน 2/2559

ตารางสอนนักเรียน ปีการศึกษา 2/2559 โรงเรียนจอมทอง
ตารางสอนนักเรียน
ระดับ ชั้น ม.1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 (แก้ไขเพิ่มลดเวลาเรียน)
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 (แก้ไขเพิ่มลดเวลาเรียน)
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 / มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 (แก้ไขเพิ่มลดเวลาเรียน)
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 /ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 (แก้ไขเพิ่มลดเวลาเรียน)

อ่านต่อ »

ชื่องานศึกษา ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมทอง โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
ผู้ศึกษา ประจักร์ ศรีวิทะ
ปีที่ศึกษา 2557

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมทอง ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมทอง ที่มีต่อการเรียนโดการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 ห้องเรียน รวม 104 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 34 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ชุด รวมทั้งหมด 10 แบบฝึก 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน 20 แผน 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 15 ข้อ ส่วนในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.68/82.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากคะแนนก่อนและหลังเรียน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมทอง ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ในภาพรวมอยู่ในระดับ 4.38

%d bloggers like this: